Regulamin konkursu

Regulamin X Konkursu Literackiego Gai Kołodziej „SCRIBO ERGO SUM”


§ 1
Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem i fundatorem nagród X Konkursu Literackiego Gai Kołodziej „SCRIBO ERGO SUM” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Gaja Kołodziej.

2. Konkurs trwa od 1 października 2022 do 31 marca 2023 r.


§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w każdym wieku.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach utworu literackiego swojego autorstwa o tematyce spełniającej warunki Konkursu (zwanego dalej „Utworem”).

3. Jeden autor może nadesłać nieograniczoną ilość utworów.

4. Każdy utwór powinien być opatrzony imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz adresem e-mail autora.

5. Utwór w wersji elektronicznej (wymagany format pliku z tekstem to: .doc, .docx, .pdf) należy przesłać na maila organizatora (kontakt@gajakolodziej.com) z tytułem wiadomości „Konkurs Literacki”.

6. Termin składania prac upływa 31 marca 2023 r.


§ 3
Cel Konkursu i tematyka prac

1. Celem  konkursu jest zachęcenie twórców w każdym wieku do zaprezentowania swych pisarskich umiejętności, rozwijania wyobraźni i zdolności literackich, stymulowania aktywności twórczej,  propagowania czytelnictwa oraz popularyzowania twórczości Gai Kołodziej.

2. Tematyka prac dotyczy twórczości Gai Kołodziej. Nadesłany Utwór powinien spełniać warunki jednej z dwóch kategorii konkursowych:

Kontynuacja – celem jest napisanie utworu będącego kontynuacją wydarzeń zawartych w książkach Gai Kołodziej wydanych ponownie w 2022 r. Praca powinna zawierać dalsze losy opisanych tam bohaterów.

„Dwa bieguny” – celem jest napisanie utworu będącego własną twórczą interpretacją tytułu następnej książki Gai Kołodziej.

3. Zgłaszany Utwór powinien mieć w tytule kategorię konkursową.

4. Utwór zgłaszany do konkursu może być napisany w jednej z trzech form literackich: opowiadanie, nowela, powieść.


§ 4
Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać  w odpowiednim terminie swój Utwór w wersji elektronicznej.

2. Objętość utworu powinna mieć od 5 do 120 stron, czcionka Times New Roman rozmiar 12, standardowe marginesy i odstępy pomiędzy wierszami.

3. Prace zostaną ocenione przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji tradycyjnej i/lub elektronicznej.

5. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane wyłącznie w języku polskim.

6. Organizator oceni nadesłane prace na podstawie następujących kryteriów: zgodności treści i formy utworu z założeniami konkursu, twórczego charakteru utworu, oryginalności ujęcia tematu, indywidualnego stylu pisarskiego i walorów literackich pracy.

7. Spośród nadesłanych Utworów  przewidywane są trzy nagrody w każdej z kategorii, w sumie sześć.

8. O wynikach konkursu Organizator poinformuje do  1 czerwca 2023 r. Wyniki zostaną zamieszczenie na stronie internetowej organizatora (http://www.gajakolodziej.com/) oraz na oficjalnym profilu na Facebooku (http://www.facebook.com/gajakolodziej), zawierając nazwiska nagrodzonych autorów.

9. W obu kategoriach konkursowych przewidziane są następujące nagrody:

nagroda I:

Indywidualne konsultacje literackie z Gają Kołodziej
Udział w kursie kreatywnego pisania
Nagroda książkowa
Dyplom

nagroda II:

Udział w kursie kreatywnego pisania
Dyplom

nagroda III:

Nagroda książkowa
Dyplom

10. Organizator ma prawo do przyznania wyróżnień, a także do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród.


§ 5
Odbiór nagrody

1. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu, którego praca została nagrodzona lub osoba przez niego upoważniona do odbioru nagrody.

2. Nagrody zostaną wręczone po roztrzygnięciu wyników konkursu.


§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://www.gajakolodziej.com/.

2. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do Organizatora na adres mailowy kontakt@gajakolodziej.com.

3. Przesyłając Utwór na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik zgadza się również na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu.

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.